ΑΕΡΟΓΛΥΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΩΝΟΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

Ηεταιρείαμαςκατασκευάζειυφασμάτινουςκώνουςαναμόχλευσης,γιατηνδιευκόλυνσητηςεκφόρτωσηςτωνσιλόκαιτωνσιλοφόρωνοχημάτωνκαθώςκαιφίλτραγιατηναποκονίωσητουεκτοπιζόμενουαέρα/σκόνη。

ASTROFIL Th。N. Akrepi还可以生产用于散装材料(如水泥)运输的空气滑槽。万博体育max手机版下载

Επίσης,κατασκευάζειεπενδύσειςγιατατοιχώματατωνσιλόκαιτωνκώνωνσυλλογής,κατάλληλεςγιατηναπομάκρυνσητουυλικούκαιτηναποφυγήσχηματισμούαδρανώνπεριοχών(σπιλωμάτων,χτισίματακλπ)。
Κατασκευάζειεπίσηςμεταλλικάκανάλιαγιααερογλύστρες(κανάλια空气幻灯片),μιαεπίσηςσυνήθηπρακτικήμεταφοράςχύδηνυλικούμικρήςκοκκομετρίαςμεχαρακτηριστικότεροτοτσιμέντο。

Ηαρχήλειτουργίαςτουςείναιηπαροχήπεπιεσμένουαέρακάτωαπόέναπανίμικρήςαεροδιαπερατότηταςπουδιευκολύνειτηνμεταφοράυλικούστηνπάνωμεριάτουπανιού
Τέλος,είμαστεσεθέσηνακατασκευάσουμευφασμάτινουςαγωγούςροήςήεύκαμπτουςσυνδέσμουςγιαζυγιστικάκαιάλλεςεφαρμογές,όπωςεπίσηςκαικαλύμματαβάκτρων,ρότορωνκαιάλλωνκινούμενωνμερών,σύμφωναμεσχέδιατουπελάτη。