ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Απαραίτηταγιατηλειτουργίακάθεσακκοφίλτρουείναιμιαπληθώραμηχανολογικών,ηλεκτρικώνκαιηλεκτρονικώνεξαρτημάτωνπουρυθμίζουντησυμπεριφοράτουφίλτρου,επιτρέπουντησωστήεπίβλεψητηςαποκονίωσηςαπομακρύνουντησκόνηπουέχεισυγκρατηθείκα。

ΚάθεένααπόταπαρακάτωπεριγραφόμεναεξαρτήματαείναιείτεδικήςμαςκατασκευήςείτεπροέρχεταιαπόονομαστούςΟίκουςτουεξωτερικού。

ΠίνακαςΧρονισμού

Ελέγχειτηλειτουργίατουαυτομάτουσυστήματοςκαθαρισμού喷气脉冲。Ρυθμίζειτηχρονικήστιγμήκαιδιάρκειατουπαλμούπεπιεσμένουαέρα,καθώςκαιτηνεντολήανοίγματοςτωνβαλβίδων。

Η/ΜΒαλβίδα

Απελευθερώνειπαλμόπεπιεσμένουαέρα,μεεντολήαπότονπίνακαχρονισμού,πουτινάζειτουςφιλτρόσακκους。Είναιδιαθέσιμεςσεπλήθοςδιατομώνκαιμπορούνναλειτουργήσουνκάτωαπόδιάφορεςθερμοκρασίεςκαισυνθήκες。

ΜετρητικάΌργανα

Είναιαπαραίτηταγιατηνεπίβλεψητηςλειτουργίαςτουσακκόφιλτρου。Κάθεσακκόφιλτροφέρειόργανακαταγραφήςθερμοκρασίας,πίεσης,καθώςκαιεκπομπήςσωματιδίων。Μέσααπότιςενδείξειςμπορείεύκολατοεξειδικευμένοπροσωπικόναεντοπίσειβλάβεςκαιδυσλειτουργίεςστοσύστημακαιναπρολάβειενδεχόμενουςκινδύνους。

你将能够确保你的袋子正在做它的工作!

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

H ASTROFILέχειστηδιάθεσήσαςφυγοκεντρικούςανεμιστήρεςγιακάθεχρήση,κατασκευασμένουςεξολοκλήρουστηνΕλλάδα。

ΤΥΠΟΙΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ

Ανεμιστήρες τ που«Μ»。Έχουνπαροχήαπό2.000 m3 / hμέχρι250.000 m3 / hαέρακαιστατικήπίεσηπουφτάνειτα4.000 pa。Ηφτερωτήέχειοπισθοκλινήεπίπεδαπτερύγια,απλάήαεροδυναμικάκαιείναικατάλληλοιγιαδιακίνησησχετικάκαθαρούαέρα。
Ανεμιστήρες τ που«Η»。Έχουνπαροχήαπό1.200 m3 / hμέχρι100.000 m3 / hαέρακαιστατικήπίεσηπουφτάνειτα6.500 pa。Ηφτερωτήέχειακτινικάεπίπεδαπτερύγιακαιείναικατάλληλοιγιαδιακίνησηαέραμεμεγάλοποσοστόσκόνηςήγιααερομεταφορέςχύδηνυλικών。
Ανεμιστήρες τ που«ΗΑ»。Έχουνπαροχήαπό200 m3 / hμέχρι20.000 m3 / hαέρακαιστατικήπίεσημέχρι16.000 pa。Hφτερωτήέχειοπισθοκλινήκαμπύλαπτερύγιακαιείναικατάλληλοιγιαδιακίνησησχετικάκαθαρούαέρα。
Ανεμιστήρες τ που«hal»。Έχουνπαροχήαπό1.000 m3 / hμέχρι200.000 m3 / hαέρακαιστατικήπίεσημέχρι10.000 pa。Ηφτερωτήέχειοπισθοκλινήεπίπεδαπτερύγιακαιείναικατάλληλοιγιαδιακίνησηαέραμεμεγάλοποσοστόσκόνης。
Ανεμιστήρες - φ ν ητ ς τ ρες τ π Ο υ«Ο»。Έχουνπαροχήαπό80 m3 / hέως3.000 m3 / hκαιστατικήπίεσηπουφτάνειτα16.000 Paγιαμονοβάθμιουςήτα50.000 Paγιαπολυβάθμιους。Ηφτερωτήείναικατάλληληγιασχετικάκαθαρόαέρα。

Οιανεμιστήρεςμαςκατασκευάζονταιγιακάθετύποεφαρμογήςκαισύνδεσηςκαιείναιιμαντοκίνητοι。Ηθερμοκρασίαλειτουργίας,εφόσονζητηθεί,μπορείναείναιμέχροι900 C。Τουλικόκατασκευήςμπορείναείναικοινόςχάλυβας,ανοξείδωτοςχάλυβαςήχάλυβαςμεαντιτριβικέςιδιότητες。

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

机械设备

Γιατοναυτόματοκαθαρισμότωνσακκοφίλτρωνκάθεεγκατάστασηφέρειένασύστημααπόδοχεία,σωλήνες,συνδέσμους,βαλβίδες),διανομείς,καιταηλεκτρονικάμέρηπουρυθμίζουντηντηλειτουργίατουσυστήματοςκαθαρισμού。
Ταδοχείασταοποίααποθηκεύεταιπεπιεσμένοςαέραςείναιδοκιμασμένασεπίεση15条καιμπορούννακατασκευαστούναποσπώμενακαιδιαιρούμενα。Επίσηςφέρουναποστραγγιστικέςβαλβίδεςκαιβαλβίδεςτροφοδοσίας。Ταδοχείαείναιειδικάκατασκευασμέναγιατέλειαεφαρμογήτωνβαλβίδωνκαιελαχιστοποίησητωναπωλειών。
Ησυνδεσμολογίατουσυστήματοςπεπιεσμένουαέραγίνεταιαποκλειστικάμερακόργιαεύκολησύνδεσηκαιαποσύνδεσητωνμερώνκατάτησυναρμολόγησηήτηνσυντήρηση。
ΚάθεεξάρτημαπαρέχεταιαπόονομαστούςΟίκουςτουεξωτερικού,πουεξασφαλίζουντηναξιοπιστία,τηνασφάλειακαιτηνορθήλειτουργείατουσακκόφλιτρου。

ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΕΣ

Οαεροφράκτηςείναιυπεύθυνοςγιατηναπομάκρυνσητηςσκόνηςπουέχεισυγκρατήσειτοσακκόφιλτρο,αποτρέπονταςστονατμοσφαιρικόαέραναεισχωρήσειστοεσωτερικότουφίλτρου。Έτσιπροστατεύειτηνεγκατάστασηαπότηνυγρασίακαιτηνκρατάμονωμένη。
Οιαεροφράκτεςχρησιμοποιούνταιεκτενέστατασεσυστήματαπνευματικήςμεταφοράςυλικών,σεσυστήματαελέγχουσκόνηςκαθώςεπίσηςκαιωςογκομετρικοίτροφοδότεςμεσκοπότησταθερήτροφοδοσίαχύδηνυλικούκατάτηνλειτουργίατουσυστήματος)。Οιαεροφράκτεςπαρέχουνπλήρηαερο-στεγανότητακαιεμποδίζουντηνεισροήαέραστοσύστημα,ηοποίαθαείχεωςαποτέλεσματοχτίσιμοτουυλικούλόγωτηςεμπεριεχομένηςσεαυτόνυγρασίας。
Οιαεροφράκτεςμαςδιαθέτουνανθεκτικέςφλάντζεςμεσπειρώματαγιαεύκοληεγκατάσταση,καθώςεπίσηςειδικάκατεργασμένεςεπιφάνειεςγιατηνεπίτευξημικρώνανοχώνκατάτησυναρμογή。
Κάθεαεροφράκτηςδιαθέτειρότοραμεγάλουμεγέθουςπαρέχειροπήικανήναμετακινήσειμεγάλεςποσότητεςυλικού,καθώςεπίσηςκαιείσοδοκαιέξοδοκωνικήςμορφήςμετετράγωνεςφλάντζες,γιασωστήφόρτωσητουυλικούστουςθαλάμουςτουρότορακαιτηνεκφόρτωσητουυλικού,αντίστοιχα。Επίσηςδιαθέτειυψηλήςαπόδοσηςρότοραοκτώπτερυγίωνγιαμέγιστηικανότηταμεταφοράςυλικούκαιαπόλυτηστεγανοποίηση。
Τέλοςτοσώματουαεροφράκτηείναιχυτόκαιεξαιρετικάστιβαρόκαιμπορείναδιαθέτειειδικήθερμικήκαιανιξεστικήαντοχή。

ΚΟΧΛΙΕΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Τοτελικόστάδιοτηςαποκονίωσηςείναιηαπομάκρυνσητηςσκόνηςαπότηνεγκατάσταση。
Αυτόείναισύνηθεςναπραγματοποιείταιμεμηχανοκίνητοατέρμονακοχλίακλειστούήανοιχτούτύπου,ανάλογατηνπερίπτωση。Οκοχλίαςπαραλαμβάνειαπότοναεροφράκτητησκόνηπουέχεισυλλέξειτοσακκόφιλτροκαιτηνοδηγείσεσιλόήκάποιαάλληπεριοχήπερισυλλογήςτης。Οικοχλίεςβρίσκουνευρύτατηεφαρμογήσεμεταφορέςκάθεείδουςχύδηνφορτίου(τσιμέντο,σιτηρά,μέχρικαιτέφρα)καιμπορούνναεξυπηρετήσουναπόμικράμέχριπολύμεγάλαφορτία。Είναιδιαθέσιμοισεκάθετύποχάλυβακαιανοξείδωτοχάλυβαγιαειδικέςεφρμογές。