ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στατριάντακαιπλέονχρόνιαενασχόλησήςτηςμετασυστήματααποκονίωσης,ηASTROFIL,έχειανταπεξέλθεισεπληθώραδιαφορετικώνπεριστάσεωνκαιέχειμελετήσει,σχεδιάσεικαιεγκαταστήσεισακκόφιλτρακαισυστήματαμεταφοράςχύδηνφορτίουστομεγαλύτεροφάσματηςβιομηχανίας,πουτίθεταιζήτημαδιαχείρισηςσκόνηςτέφραςκλπ。
Ηεπιτυχίατωνεγκατεστημένωνμονάδωνμαςκαιηαξιοπιστίατωνανταλλακτικώνμαςέγκειταιστηνεπισταμένημελέτηκάθεξεχωριστήςπερίπτωσ,ηστηνακρίβειακατασκευής,χαρακτηριστικάτηςυπευθυνότηταςμετηνοποίαπροσεγγίζουμεκάθενέοέργο。
Κάθεφίλτροδιαθέτειμιασειράπαραμέτρωνπουπρέπεινασταθμιστούνσωστάκάνονταςτομοναδικήκατασκευήπουδενμπορείναχρησιμοποιηθείσεάλληεγκατάσταση。Ηταχύτητατουαέρα,τοφορτίοσεσκόνη,ταιδιαίτεραχαρακτηριστικάαυτής,όπωςηκοκκομετρίακαιησύστασήτης,ηύπαρξηεπικινδύνωνχημικώνενώσεωνήδυσμενώνσυνθηκώνσεθερμοκρασίακαιυγρασία,οκίνδυνοςαναφλέξεωνκαθιστούναναγκαίοτοσχεδιασμόκαιτηνκατασκευήτωνσακκοφίλτρωνμετιςυψηλότερεςπροδιαγραφές。

Τασακκόφιλτραμαςέχουντηδυνατότηταναδιχειριστούνπαροχέςαπό1.000 m3 / hέωςκα250.000 m3 / hσιεσυνεχείςθερμοκρασίεςέωςκαι320 oc。

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ

Ημονάδασακκοφίλτρουέχειεφαρμογήστηνσυγκράτησηόλωντωνειδώνσκόνηςπουπροέρχονταιαπότηβαριάβιομηχανίαόπωςορυχεία,επεξεργασίαςξύλου,παραγωγήςτσιμέντου,χημικώνσεμορφήσκόνης,καύσηςάνθρακαήκαιάλλωνυλώνκαύσηςόπωςξύλοκλπ,αποτεφρωτήρες,χυτήριαμολύβδου,ψευδάργυρου,χαλκού,κασσίτερουκλπ。

Επίσης,έχειεφαρμογήστιςβιομηχανίεςτροφίμων(μύλοιαλεύρου,σιτηρά,κλπ)αλλάκαισεχημικέςκαφαρμακευτικέςβιομηχανίες。

Τασακκόφιλτραείναισχεδιασμέναγιαναλειτουργούν24ώρεςτο24ωρομετοελάχιστοδυνατόκόστοςσυντήρησηςκαικατανάλωσηςπεπιεσμένουαέρασεφιλτρόσακους,κλωβούς,ηλεκτρομαγνητικέςβαλβίδες。

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ

袋房操作

Οεπιβαρυμένοςαέρας(σκόνη,καυσαέρια,ιπτάμενητέφρα,κλπ)。σεμορφήσωματιδίων,μπορείναφτάσειστηνείσοδοτουσακκόφιλτρουσεθερμοκρασίαέωςκαι320οC。Οσκονερόςαέρας,απότηνείσοδοτουφίλτρου,περνάειστονθάλαμοηρεμίαςκαιστησυνέχειαμεπολύμικρήταχύτηταδιανέμειτονσκονερόαέραστοθάλαμοσκονερούαέρα。Εκείσυγκρατείταιησκόνηστηνεξωτερικήεπιφάνειατωνφιλτροσάκκωνκαιοκαθαρόςαέραςπερνάειμέσααπότουςφιλτρόσακκουςκαικατευθύνεταιπροςτοθάλαμοκαθαρούαέρακαιτηνέξοδοτουσακκόφιλτρου。

Ησκόνη,ηοποίαεναποτίθεταιεπάνωστουςφιλτρόσακκους,εκτοπίζεταιμετοσύστημακαθαρισμού喷气脉冲,δηλ。αντίστροφηροήπεπιεσμένουαέρα,στηνκορυφήτωνφιλτροσάκκων。Ησκόνη,ηοποίαέχειεκτοπιστείαπότουςσάκους,πέφτειστονκώνοτουφίλτρουκαιαπομακρύνεταιαπόαυτόν,μέσωαεροφράκτηήατέρμονακοχλίακαιείτεανακυκλώνεταιστηνπαραγωγή,είτεαπομακρύνεταικαιφυλάσσεταιμεασφάλειαπ,χ。ν κλπ。

Οιφιλτρόσακκοικαιοικλωβοίτοποθετούνταιηαφαιρούνταιαπότοσακκόφιλτρο,μόνοαπότονθάλαμοκαθαρούαέρα。Ηδιάτρητηλαμαρίνα,ηοποίαχωρίζειτοθάλαμοκαθαρούαέρααπότονεπιβαρυμένοαέρα,είναιτοσημείοοπούοιφιλτρόσακκοιστεγανοποιούνπλήρωςτηνκάθεοπήξεχωριστάμεέλασμααυτοσυγκράτησης(圈)(ταχύτατησύνδεσηαποσύνδεσητωνφιλτροσάκκωναπότηνδιάτρητη)。

Οικλωβοί,ωςστηρικτικάσώματατωνφιλτροσάκκων,τοποθετούνταιμέσαστουςφιλτρόσακκουςμετέτοιοτρόπο,ώστεηκορυφή-καπάκιτωνκλωβώνναπλαισιώνειτοέλασμααυτοσυγκράτησηςκαιτοβάροςτουκλωβούδέχεταιεξολοκλήρουηδιάτρητηλαμαρίνακαιόχιοφιλτρόσακκος)。Πάνωαπόκάθεσειράφιλτροσάκκων(τηςοποίαςοαριθμόςκαθορίζεταιαπόεμάς)υπάρχειοδιανομέαςαέρα,οοποίοςείναισυνδεδεμένοςάμεσαμετηνηλεκτρομαγνητικήβαλβίδακαιμετοδοχείοπεπιεσμένουαέρα。

Οδιανομέαςαέρακατανέμεισεκάθεφιλτρόσακκοξεχωριστάπεπιεσμένοαέρα。Οδιανομέαςαέραβρίσκεταιστοθάλαμοκαθαρούαέρακαιείναιαπευθείαςσυνδεδεμένος(εξωτερικάτουθαλάμουκαθαρούαέρα)μετηνηλεκτρομαγνητικήβαλβίδακαιτοσυλλέκτηπεπιεσμένουαέρα。Οκάθεσυλλέκτηςπεπιεσμένουαέραεξυπηρετείέως6βαλβίδες。Ηπίεσητουδοχείουπεπιεσμένουαέραρυθμίζεταιμεβαλβίδαρύθμισηςπίεσηςσε酒吧。
Τοάνοιγματηςκάθεβαλβίδαςενεργοποιείταιαπόμιαηλεκτρονικήμονάδαελέγχουκαιαυτομάτουλειτουργίαςτουσακκόφιλτρου。Οέλεγχοςτωνηλεκτρομαγνητικώνβαλβίδωνκαιηαυτόματηλειτουργίατουσυστήματοςκαθαρισμού喷气脉冲,είναιβασισμέναστηνπτώσηπίεσηςδιαμέσουτουφίλτρου。
Μεαυτόντοντρόπο,τοσύστημαρ喷气脉冲υθμίζεταιανάλογαμετοτρέχονφορτίοτηςσκόνης。Μετημέθοδοαυτήεπιτυγχάνεταιμέγιστηδιάρκειαζωήςτωνφιλτροσάκκωνκαιελάχιστηκατανάλωσηπεπιεσμένουαέρα。Ανάλογαμετοείδοςσκόνηςκαιτοφορτίοεφαρμόζονταικαιάλλουείδουςρυθμίσεις。