ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΥΔΗΝ ΥΛΙΚΟΥ

Ημεταφοράχύδηνυλικώνόπωςτσιμέντου,ασβέστη,τέφρας,άλευρωνήακόμακαιφαρμακευτικώνσκόνων,είναιμέροςτηςπαραγωγικήςδιαδικασίαςπολλώνβιομηχανιώνόπωςεπίσηςκαιέναευρύπεδίομηχανολογικήςέρευνας。Ητεχνολογίακαιοιτεχνικέςπουέχουναναπτυχθείτατελευταίαχρόνιαέχουνκαταστήσειτηνεύκολη,γρήγορηκαι«καθαρή»μεταφορά,πραγματικότητα。ΗASTROFIL,εδώκαιπερισσότερααπό30χρόνια,παρέχειαξιόπιστεςκαιπελατοκεντρικεςλύσειςστηβιομηχανίακαιτιςθαλάσσιεςμεταφορές。

Χύδηνφορτίαόπωςτοτσιμέντ,οοασβέστης,μεταλλεύματα,ήτροφέςσεσκόνηόπωςτοαλεύρ,ιηζάχαρη,παρουσιάζουναρκετέςδυσκολίεςκατάτημεταφορά。Οιεκπομπέςσκόνης,οιαπόξεσητουεξοπλισμού,διαρροέςήκαιμόλυνσηαπόανεπιθύμητασωματίδιαείναιμόνομερικέςαπόαυτές。Ειδικάότανμεγάλεςποσότητεςπρέπειναμεταφερθούνσεμικρόχρόνοόπωςκατάτηφόρτωσητσιμέντουσεπλοί,οοσχεδιασμόκαιηκατασκευήφυσούναςμεταφοράςυλικούμπορείνααποδειχθείπρόκληση。

ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΥΔΗΝ ΥΛΙΚΟΥ

输送散装物料,如水泥,石万博体育max手机版下载灰,灰,面粉,甚至药粉

Ωςεπιχείρησηέχουμεσυγκεντρώσειστοπέρασματωνχρόνων,σημαντικήεμπειρίατηνοποίααξιοποιούμεκατάτημελέτηκαισχεδιασμότωνυφασμάτινωναγωγώνκαιφυσουνών。Είμαστεσεθέσηνακατασκευάσουμεφυσούνεςγιατηφόρτωση/εκφόρτωση,οιοποίεςμπορούνναμεταφέρουνχύδηνυλικόσεπαροχήέως1.200 m3 / hμεμήκοςέωςκαι20米。Οιφυσούνεςαυτέςχρησιμοποιούνταισυχνάγιατηφόρτωσηφορτηγώνπλοίωνκαιπλοίωνμεταφοράςτσιμέντουήσιλοφόρωνοχημάτωνμετσιμέντο,ασβέστηήκαιάλλαυλικά。Οικαλοσχεδιασμένεςφυσούνεςμαςείναικατασκευασμένεςαπόειδικάυλικάκαιμπορούνναδιαχειριστούνακόμακαιταπιοαξεστικάφορτία,όπωςοπερλίτης,καιμεγάλοθερμοκρασιακόεύρος)。Μπορούνναείναιμονέςήδιπλές(διπλούαγωγού)μετονεσωτερικόαγωγόναμεταφέρειτουλικόκαιτονεξωτερικόναεπιτελείτηναποκονίωση。ΟιφυσούνεςτιςASTROFILείναιεφοδιασμένεςμεσύρματα,μεταλλικάπλαίσια,αισθητήριαστάθμης,πουτιςκαθιστούνστιβαρέςαλλάελαφριέςκατασκευές,μεεγγυημένααποτελέσματα。

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΩΝΟΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

Πέρααπότιςφυσούνεςκατασκευάζουμεσεμεγάληποικιλίαυφασμάτινουςαγωγούςκαθώςκαικώνουςεκκένωσηςγιαευκολότερηεκκένωσητωνσιλό。Αυτόεπιτυγχάνεταιμετηναναμόχλευσητουυφασμάτινουκώνουήτουαγωγούμεσκοπότηνενίσχυσητηςροήςτουχύδηνυλικού。Επίσηςκατασκευάζουμε空气垫,συσκευέςπουχρησιμοποιούνταιαποτρεπτικάπροςτηδημιουργίααδρανώνπεριοχώνεσωτερικάτωνσιλόκαιτωνμεγάλωνδεξαμενών。Τελευταίατεχνικήσχετικάμετηχρήσηυφασμάτωνστημεταφοράχύδηνυλικούείναιηαερογλύστρεςόπουχύδηνυλικόποικίληςκοκκομετρίαςταξιδευειπάνωαπόειδικόύφασμαχαμηλήςαεροδιαπερατότητας。Κάτωαπότούφασμααυτόπαρέχεταισυμπίεσμένοςαέραςπουβοηθάστηνμεταφοράτουυλικού。

ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΗASTROFILκατασκευάζειμεταλλικάμηχανήματαβαρέωςτύπου,κατάλληλαγιαμεταφοράχύδηνυλικούόπωςαεροφράκτεςκαικοχλίεςμεταφοράς。Αυτάείναισημαντικάστοιχείατουσακκόφιλτρουαλλάχρησιμοποιούνταιεπίσηςσεσιλοκαισεάλλεςεγκαταστάσειςαποθήκευσηςυλικού。Οαεροφράκτηςεπιτρέπειτηνεκκένωσηενόςσιλόήμιαςδεξαμενήςχωρίςτηνείσοδοτουαέρασεαυτή,μιαπολύσημαντικήδυνατότηταότανπρόκειταιγιαυλικάπουαντιδρούνμετηνυγρασίαόπωςτοτσιμέντοκαιοασβέστης。Οκοχλίαςμεταφοράςμπορείναμεταφέρεισεεπίπεδαδιαφορετικούύψουςχύμακαιμπορείναείναιανοιχτούήκλειστούτύπουανάλογαμετιςανάγκεςτηςεφαρμογής。Ταπροϊόνταμαςκατασκευάζονταικάτωαπόαυστηρόέλεγχοποιότηταςκαιαπόυλικάυψηλώνπροδιαγραφώνέτσιώστεναείναιανθεκτικά,μεμεγάλοχρόνοζωήςκαιικανότηταναμεταφέρουναξεστικάυλικά,σεμεγάλεςθερμοκρασίεςκαιχωρίςδιαρροέςήδυσλειτουργείες。

Οκατάλληλοςχειρισμόςχύδηνφορτίουμπορείναείναικρίσιμοςτόσοσεκόστοςόσοκαισεχρόνο。Ηαποδοτική,φθηνήκαιασφαλήςμεταφοράμεγάληςποσότηταςυλικούμπορείνακάνειτηδιαφοράκαινααναβαθμίσειτηνπαραγωγήήτημετακίνηση,ενώαπότηνάλληλάθηκαικακοίυπολογισμοίμπορουνναεπηρεάσουνσημαντικάτοαποτέλεσμαείτεαυτόείναικάποιοπροϊόνείτεκάποιαπρογραμματισμένηπαράδοση。Ταπροϊόνταμαςμπορούνναπροστατέψουντιςδραστηριότητεςσαςαπόκινδύνουςεξασφαλίζονταςαπρόσκοπτηπαραγωγή。