ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

H ASTROFILείναισεθέσηνααναλάβειτηνσυντήρησητουσακκοφίλτρουσας,προσφέροντάςσαςανταλλακτικάυψηλώνπροδιαγραφώνπουκατασκευάζειήεμπορεύεται。
Μπορείναπαρέχεικάθεείδουςανταλλακτικόείτεαυτόαφοράτουςφιλτρόσακκουςωςτοκατεξοχήναναλώσιμοεξάρτηματουφίλτρου,είτεαφοράοποιοδήποτεάλλοεξάρτημααπότουςκλωβούςέωςτονηλεκτρικό-ηλεκτρονικόκαιμηχανολογικόεξοπλισμό。

Οιμηχανικοίκαιοιάρτιαεκαπιδευμένοιτεχνικοίμαςέχουντηδυνατότηταναελέγξουντηνυπάρχουσαεγκατάστασήσαςμεσκοπότονεντοπισμόκαιτηλύσηδυσλειτουργιώνκαικατασκευαστικώνατελειώνκαιναπαρέχουνβοήθειαγιαμεγαλύτερηαποδοτικότητακαιπαραγωγικότητα。

Έχουμετηδυνατότηταναεκσυγχρονίσουμετηλειτουργίαπαλαιώνσακκοφίλτρωνμεχαμηλόκόστοςμέσααπότηναναβάθμισητουηλεκτρομηχανολογικούεξοπλισμούαλλάκαιμεπροτάσειςγιακαταλληλότεραφιλτρόπαναλαμβάνονταςυπόψιντιςιδιαιτερότητεςτηςπαραγωγήςσας。Είμαστεσεθέσηνααντιμετωπίσουμεαποτελεσματικάπροβλήματαπουπροκύπτουναπότηνυγρασίατουαέρα,τηνυψηλήθερμοκρασίατωναερίων,τηνύπαρξηπυρακτωμένωνσωματιδίωνκαιδιαβρωτικώνχημικών。

Επιπλέον,έχουμετηδυνατότηταναδιορθώσουμεκακοτεχνίεςστηνκατασκευή,ναπροτείνουμεστεγανωτικάυλικά,στηρίξειςτηςμεταλλικήςκατασκευήςήκαιτηνεκνέουδιαστασιολόγησηκαικατασκευήκομματιώντουσακκοφίλτρου,όπωςηδιάτρητηλαμαρίνα,οικλωβοίκαιοιφιλτρόσακκοι。Μπορούμενασαςπαρέχουμεβοήθειαμεκάθεσύστημααποκονίωσηςμεσωματίδιαέωςκαι2μm。

Επιπλέον,έχουμετηδυνατότηταναδιορθώσουμεκακοτεχνίεςστηνκατασκευή,ναπροτείνουμεστεγανωτικάυλικά,στηρίξειςτηςμεταλλικήςκατασκευήςήκαιτηνεκνέουδιαστασιολόγησηκαικατασκευήκομματιώντουσακκοφίλτρου,όπωςηδιάτρητηλαμαρίνα,οικλωβοίκαιοιφιλτρόσακκοι。Μπορούμενασαςπαρέχουμεβοήθειαμεκάθεσύστημααποκονίωσηςμεσωματίδιαέωςκαι2μm。

ΣΚΟΝΗΕΠΙΚΟΝΙΑΣΕΩΣ

Ηεταιρείαμαςπροτείνειγιατησωστήωρίμανσητωνφιλτροσάκκωντηχρήσησκόνηςεπικονιάσεως。Ησκόνηεπικονιάσεωςείναιμιαελαφριά,υγροσκοπική,ουδέτερησκόνημικρήςπυκνότητας,πλήρωςαβλαβήςγιατιςεγκαταστάσειςσας,τοπεριβάλλονκαιτοπροσωπικό,μεευρύφάσμακοκκομετρίαςκαιαπορροφητικότητατριπλάσιατουειδικούτηςβάρους。

Ηουσίααυτήεξασφαλίζειεξ的αρχήςσταθερήδιαπερατότητατωνφιλτροπάνωνμεαποτέλεσμανααποφεύγεταιηκαταστροφήτουΦ/Σλόγωδημιουργίαςυδρογονανθράκων,αυξήσεωςτουΔpκαικατάσυνέπειαμείωσηςτουχρόνουπουμεσολαβείμεταξύτωνδιαδοχικώνφάσεωντουκαθαρισμούτωνφιλτροσάκκων。Αύξησητουχρόνουζωήςτωνφιλτροσάκκωνέωςκαι30%。